www.art-copyright.cz, konzultační kancelář, ochrana autorských práv, registrace autorských děl

Profil kanceláře

Konzultační kancelář Art & Copyright

PROFIL KANCELÁŘE

Konzultační kancelář Art & Copyright byla založena v roce 2004 se specializovaným zaměřením na autorská práva, jejich vypořádávání a ochranu. Zakladatel kanceláře JUDr. Aleš Kout se na tuto problematiku soustředí již 25 let a zabývá se rovněž obecnou teorií autorského práva. Podílel se v různých fázích na přípravách autorského zákona a publikuje na toto téma v odborných časopisech. Po krátkém působení v oblasti filmu a poté v kanceláři AutoRight působil od roku 1991 především v agentuře Aura-Pont, kde se věnoval zastupování autorů, výkonných umělců a právní ochraně autorských děl. Autorské a mediální právo také přednáší na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku a na Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze.

Kancelář Art & Copyright poskytuje komplexní služby v oboru autorských práv. Tyto služby mají maximální oporu jak v oblasti právní teorie, tak zejména v dlouholeté praxi a kontaktech v oblasti kultury a umění. Kancelář se zaměřuje na služby nejen pro samotné autory a výkonné umělce, ale i pro uživatele autorských děl, jako jsou divadla, nakladatelství a vydavatelství, filmové a televizní produkce, reklamní agentury apod. Jim pomáhá řešit problémy, spojené s identifikací a vypořádáváním autorských práv, připravovat licenční autorské smlouvy a také optimalizovat náklady v této oblasti.

Kancelář také spolupracuje například s Českou protipirátskou unií, zastupuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů a je partnerem renomované mezinárodní advokátní kanceláře Andreas Neocleous & Co.

Služby

Právní poradenství a ochrana autorských práv

Kancelář poskytuje veškeré konzultační služby v oblasti autorského práva, zejména týkající se ochrany autorských práv, nároků autorů, licenčních podmínek užití autorských děl a uměleckých výkonů a postupu proti porušování těchto práv. Tyto služby jsou poskytovány jak přímo pro autory a výkonné umělce, tak i pro potenciální uživatele autorských děl nebo uměleckých výkonů, tedy pro divadla, filmové a televizní produkce, nakladatelství, reklamní agentury nebo hudební vydavatelství.

Licenční smlouvy o vytvoření a užití autorských děl a uměleckých výkonů

Kancelář rovněž poskytuje konzultace v oblasti uzavírání licenčních smluv, kterými autoři a výkonní umělci postupují práva k užití svých autorských děl a uměleckých výkonů a takové smlouvy i připravuje. Tato služba se týká oblastí literární, divadelní, muzikálové, filmové, televizní, rozhlasové, hudebně vydavatelské i reklamní a zahrnuje poradenství ohledně rozsahu, druhu, doby i způsobu postupu licencí včetně orientačních honorářových podmínek.

Zprostředkování divadelních, literárních a filmových práv

Kancelář na základě svých četných partnerských vztahů a zkušeností zprostředkovává pro potenciální uživatele potřebné licence od autorů. Vyhledávání příslušných nositelů práv bývá vesměs velmi složité a proto je pro žadatele výhodné svěřit tuto agendu specializované kanceláři, která se v této oblasti pohybuje a má potřebné kontakty a přehled o nositelích práv.

Registrace autorských děl

Registrace autorských děl

Registrace autorského díla slouží k zabezpečení důkazů o autorovi a době vzniku a formě díla pro případ, že dochází k jeho neoprávněnému užití, zejména formou plagiátu. Registrace je též vhodná pro časové doložení jednotlivých stádii tvorby určitého autorského díla. Autorská díla mohou být zaregistrována na jakémkoliv nosiči (na DVD, CD, v písemné nebo obrazové formě aj.)

Registrace autorských děl může mít velký význam zejména ve sporech o tvrzený plagiát. Žadatel získá tímto úkonem pro případ takového sporu nezpochybnitelný důkaz o tom, že v určité době měl vytvořeno určité autorské dílo v určitém tvaru, což je z hlediska posouzení autorství ve sporu rozhodující.

Kancelář Art & Copyright působí při tomto úkonu jakožto nezávislá osoba, která je schopna nestranně doložit určitou dobu vzniku autorského díla a od ní se odvíjející autorství. Tyto důkazní prostředky platí objektivně jak vůči všem tvůrcům, tak i vůči všem následným uživatelům těchto autorských děl. Registrace tedy slouží nejen k zabezpečení práv autorů, ale rovněž v podstatné míře i k ochraně těch společností, které dále nabudou výlučné licence k využití těchto autorských děl, např. vůči nekalé konkurenci, která by chtěla tuto jejich exkluzivitu narušovat.

Velmi významným prvkem této služby je i její preventivní stránka, kdy registrace dává navenek jasný signál o tom, že práva k registrovanému dílu jsou určitě nadstandardním způsobem chráněna a zajištěna.

Žádost o registraci se podá na zvláštním jednoduchém formuláři, který může být vyplněn na místě. Nosič se zaznamenaným předmětným autorským dílem se před žadatelem vloží do zvláštní obálky, poté se obálka zapečetí, opatří číslem registrace, datem jejího provedení a předá zpět žadateli. Jemu bude zároveň vystaveno potvrzení o registraci díla. Datum a číslo provedené registrace bude uvedeno na tomto potvrzení, jehož kopie bude v den provedení registrace, nejpozději v den následující, opatřena razítkem notářství, kde bude číslo registrace též zaznamenáno. Žádost o registraci a notářsky ověřené potvrzení o registraci jsou uloženy v kanceláři jako další případný důkazní prostředek.

Součástí registrace je i příslušná právní konzultace všech aspektů, týkajících se ochrany autorských práv k registrovanému dílu.

Úschova počítačových programů

Úschova počítačových programů


Posílení důvěry uživatelů v dodaný produkt

1) Úschova slouží k zabezpečení možného přístupu ke zdrojovému tvaru počítačového programu na základě ustanovení SMLOUVY O ÚSCHOVĚ POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU mezi autorem nebo nositelem práv, uživatelem a kanceláří Art & Copyright (úschovním zástupcem).

  
Účelem této úschovy je poskytnutí záruky uživateli dodaného počítačového programu, která mu umožní v určitých „krizových“ situacích v přesně stanovených případech přístup ke zdrojovým tvarům programu a následně řádné další užívání programu. Takovými případy může být např. zánik nebo jiná nedosažitelnost firmy, která program dodala a která provádí jeho údržbu nebo neplnění jiných závazků ze strany dodavatele, které brání v řádném užívání programu. Uživatel má tedy záruku, že i v případě, že by nastaly na straně dodavatele počítačového programu nějaké problémy, bude moci program dále užívat, opravovat, upravovat nebo případně i dále rozvíjet.

   Celý vztah je založen na základě trojstranné smlouvy, která přesně upravuje práva a povinnosti dodavatele, uživatele i úschovního zástupce, tedy naší kanceláře. Na jejím základě jsou uloženy příslušné zdrojové tvary nebo např. přístupový klíč k nim v bankovním trezoru úschovního zástupce. Při vzniku určitých smlouvou přesně vymezených skutečností a po jejich ověření je pak k nim umožněn přístup uživateli počítačového programu, který s nimi může dále opět přesně stanoveným způsobem nakládat. Průběžně je pochopitelně možno uložené verze aktualizovat. Vzor této trojstranné smlouvy Vám na požádání poskytneme k posouzení.

  Tato služba je tedy službou především pro uživatele počítačového programu, ovšem její nabídka ze strany dodavatele může jistě zkvalitnit a rozšířit nabídku jeho služeb. Přichází v úvahu zejména u větších softwarových produktů, na jejichž fungování jsou závislé velké společnosti a u kterých by v případě potíží mohlo dojít k velkým škodám.

Zabezpečení autorských práv k počítačovým programům


2) Úschova slouží jako pomocný doklad pro případný spor a slouží jako důkaz, potvrzující kdo, kdy a jaký počítačový program vytvořil.

   Žadatel získá tímto úkonem pro případ sporu nezpochybnitelný důkaz o tom, že v určité době měl vytvořený určitý počítačový program v určitém tvaru, což je z hlediska posouzení autorství ve sporu rozhodující.

   Nosič s předmětným programem se vloží do zvláštní obálky před žadatelem, který předloží prohlášení autora nebo všech spoluautorů o autorství. Toto prohlášení o autorství a žádost o úschovu se podá na zvláštním jednoduchém formuláři, který může být vyplněn na místě. Poté se obálka zapečetí, opatří číslem úschovy, datem a hodinou uložení. Žadateli bude vystaveno jako důkaz o provedení úschovy potvrzení o úschově díla. Zapečetěná obálka bude uložena v bankovním trezoru kanceláře Art & Copyright. Datum a číslo provedené úschovy bude uvedeno na potvrzení o úschově díla. Kopie potvrzení bude v den provedení úschovy, nejpozději v den následující, opatřena razítkem notářství, kde bude číslo úschovy též zaznamenáno.

Orientační ceník služeb

Ceny služeb jsou pouze orientační. Jejich skutečná výše závisí od konkrétního rozsahu a významu poskytnutých služeb.

Právní konzultace obecné od 1.000,-Kč/hod.

Právní konzultace konkrétních postupů 3.000,- Kč/hod.

Konzultace smluv 3.-5.000,- Kč

Jednání s protistranou 2.000,- Kč/hod.

Odborné vyjádření (posudek) od 2.000,- Kč/stránka

Vypracování smlouvy od 5.000,- Kč

Vypracování smlouvy film, reklama, muzikál, audio, video apod. od 10.000,- Kč

Registrace autorského díla pro soukromou fyzickou osobu   1.000,- Kč  

Registrace autorského díla pro podnikající fyzickou a pro právnickou osobu   3.000,- Kč

Úschova zdrojových tvarů 5.000,- Kč + 3.000,- Kč roční úschovní poplatek

Úschova počítačového programu 3.000,- Kč + 3.000,- Kč roční úschovní poplatek 

Korespondenční provedení registrace + 500,- Kč

KontaktTOPlist